LINKER OM TEMAET 
Linker til aktører, artikler, forskning, og hjemmesider
som omtaler mat- og sukkeravhengighet og tilfriskning.

SEMSA
Senter for mat og sukkeravhengighet

BITTEN JOHNSON
Addictionspecialist

O A
Anonyme Overspisere, Norge

OA
Overeaters Anonymous, USA

F F A
Food Addiction Anonymous


Om matavhengighet og 12-trinn i et sykelpeieperspektiv
 


Om matavhengighet

I Norge i dag behandles sykelig overvekt med ulike typer kirurgi og rehabiliteringsopphold med fokus på trening og kosthold. Dette er bra for mange, men dessverre sees at en stor andel av denne pasientgruppen sliter med tilbakefall.
Det er her avhengighetsbegrepet og avhengighetsatferd kommer inn som relevant for et mer helhetlig tilbud til denne gruppen.
Nyere studier av pasienter med sykelig overvekt viser samme avhengighetssymptomer som ved ruslidelser. Funnene styrker oppfatningen om at matavhengighet er en identifiserbar tilstand med kliniske symptomer, og at den er karakterisert av en psyko-atferdsmessig profil som ligner rusavhengighet i utviklingsfaser og atferd.

Det finnes i dag gyldig og tilgjengelig kartlegingsverktøy for matavhengighet som viser
s
ammenheng mellom sykelig overvekt og matavhengighet. 
Matavhengighet avdekkes som en reell sykdom. I dagens behandlingskjede for pasienter med sykelig overvekt tas det ikke høyde for gruppen av sykelig overvektige som også har en matavhengighet.
I Norge trekkes ikke paralleller mellom matavhengighet og rusavhengighet slik det gjøres i USA. Der er food-addiction (matavhengighet) og compulsive overeating (tvangsmessig overspising) en utbredt terminologi som behandles bl.a. etter Anonyme Alkoholikeres 12-trinnsprogram.

Målet er å skape varig endring motivert gjennom en annen type tilnærming enn kostholdstrategier og trening. Livsstilsendringskurs etter modell fra avhengighetsfeltet skal ivareta hele mennesket - både på det fysiske, psykiske, mentale og åndelige plan.