Addiktologi

12-trinnskurs

Motiverende Samtale

Psykodrama
 
 


Motiverende samtale

Formålet med Motiverende Samtale (MI) er å styrke en persons motivasjon for endring gjennom å  hente frem og utforske personens egne grunner for endringen. Dette skjer i et samarbeid, i en atmosfære preget av aksept og empati.

MI er preget av grunnverdiene i humanistisk psykologi. I dette ligger troen på at ethvert menneske har ressurser til å gjøre forandringer når de forsøker. Veileders oppgave er å legge til rette for at disse ressursene kan brukes. MI kan brukes på mange områder der endring av problematisk atferd er ønskelig.

MI er en anerkjent metode for å øke motivasjon til å endre atferd. Det er foretatt mer enn 200 randomiserte studier og flere gode metaanalyser som viser at metodikken fungerer. Empirien viser at MI, til tross for relativt kort behandlingstid, gir positive resultater innenfor ulike anvendelsesområder (Fabring 2010).

Det er noen faktorer som er essensielle i MI, og som forutsier atferdsendring. Dette er grad av empati, grad av motstand og grad av forandringsprat i samtalen. Empati er den faktoren som i størst grad forutsier endring. Empati handler om å lytte og å vise klienten at man lytter. Flere studier viser at empati bidrar til atferdsendring. Motstand i samtalen forutsier også atferdsendring, bare ikke den atferdsendringen vi er ute etter. Det å konfrontere og øke motstand hos klienten er med på dytte personen vekk fra endringen fremfor mot den. Forandringsprat defineres som de argumentene klienten selv uttaler for forandring. Mennesker påvirkes av hva de selv sier. Økt mengde forandringsprat i samtalen øker sannsynligheten for endring. Å utføre MI handler om å fremkalle og forsterke forandringspratet, og dermed øke motivasjonen (Fabring 2010).